سینماتک

اکران مردمی

شهاب حسینی در اکران مردمی فیلم شین
اکران مردمی فیلم شین

اکران مردمی فیلم شین در پردیس سینمایی مگامال