سینماتک

امیر ایزانلو

موشن گرافیست

پوستر اصلی فیلم انفرادی
پوستر و تیزر فیلم انفرادی