سینماتک

عباس نادران

عباس نادران

عباس نادران تهیه کننده ایرانی است. او تهیه کنندگی فیلم سینمایی شاه کش و شادروان را برعهده داشته است.

پوستر فیلم شادروان
پوستر و تیزر فیلم شادروان