سینماتک

محمود بابایی

محمود بابایی

محمود بابایی تهیه کننده است. او تهیه کنندگی فیلم کوتاه بی سیم و فیلم بدون قرار قبلی را برعهده داشته است.

پوستر فیلم بدون قرار قبلی
پوستر و تیزر فیلم سینمایی بدون قرار قبلی