سینماتک

پریسا کرزیان

فیلمنامه نویس

پوستر فیلم ابلق
پوستر و تیزر فیلم ابلق