سینماتک

کیومرث بیک زند

تدوینگر و طراح تیزر

پوستر فیلم تی تی
پوستر و تیزر فیلم تی تی

پوستر فیلم علفزار
پوستر و تیزر فیلم علف زار